< the 44th Yosakoi Festival Grand Prize>

Kochi Daimaru Dancing Team

< the 44th Yosakoi Festival Music Prize>

GLOWING COMPANY

Kyomachi, Shin Kyobashi
"Ebisu, Shibaten Ren"

Asahi Shokuhin

< the 44th Yosakoi Festival Good Idea Prize>

Home Run

Mukokuseki

Obiyamachi-suji

<Finare>

the 44th Yosakoi Festival Closing Festival
Finare 1

the 44th Yosakoi Festival Closing Festival
Finale
1.mov

2.mov

3.mov

4.mov

5.mov1.gif

2.gif

3.gif

4.gif

5.gif
1.mov

2.mov

3.mov

4.mov1.gif

2.gif

3.gif

4.gif